ayalaraz.com
ישראל באנציקלופדיה של הלבוש בעולם
…היום קבלתי את הכרך החמישי מתוך האנציקלופדיה של לבוש ואופנה בעולם, בהוצאת 'ברג' אוקספורד. מפעל תרבותי מקיף שאיחד חוקרים מכל קצוות תבל כדי לתת תמונה מקיפה של הלבוש בעולם. החלק שלי מתבטא במאמר…