auxboston.com
Karaoke
Tuesdays: Charlie’s Kitchen in Harvard Sq. (2 Eliot Sq. Cambridge) Wednesdays: Highland Kitchen in Somerville (150 Highland Ave. Somerville) Thursdays: Terry O’Reilly’s in Newton …