autyzmwszkole.com
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół nauczycieli i specjalistów pracu…