autyzmwszkole.com
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrze…