autyzmwszkole.com
Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
W przypadku słabosłyszących lub niesłyszących uczniów na każdym etapie edukacyjnym najistotniejszym czynnikiem zwiększającym możliwości poznawania otoczenia jest kształtowanie, a następnie doskonal…