authentic-dua.com
How to Seek Allaah’s protection for Children
U’eethukumaa bikalimaatil-laahit-taam-mati min kulli shaitaanin wa haam-matin, wa min kulli ‘ainin laammatin ‘I seek refuge for you two with Allaah’s perfect words from every Shaytaan (…