atulgaur.net
Dense Monsoon Clouds
Dense Monsoon Clouds Over Pune Dense Monsoon Clouds Gather Over Pune Skyline. Image by Atul Gaur