atlantaheydays.com
It’s Election Day: Go vote
Date taken: Nov. 4, 2014