astronomija.mk
Ѕвезди
Што ќе се случи со ѕвездата после фазата во главната низа, определено е од нејзината маса. Ѕвездичките, како нашето Сонце, ќе го согорат водородот во хелиум во нивните центри за време на фазата во главната низа, но ќе им недостига доволно водород во центарот за да го обезбеди радијацискиот притисок кој треба да се урамнотежи …