astronomija.mk
Астровикенд 2019
Како што може да се забележи и од насловот каде стои астровикенд, а не астрокамп, од оваа година овој годишен настан го именуваме како астровикенд, од едноставна причина што приоритет се дава на друг начин на сместување, а не на кампување. За прв пат нашиот астровикенд го организиравме во североисточниот дел од Македонија во хотел/ресторан …