asta.ir
تحویل آخرین نسخه وایز به شرکت داده ورزی سداد - مشاوران صنعت نرم افزاری اعوان
آخرین نسخه محصول زیر ساختی شرکت اعوان موسوم به خط تولید نرم افزار، جهت تولید سامانه های مورد نیاز بانک ملی ایران، در اختیار شرکت داده ورزی سداد قرار گرفت.