ashnaie.com
«نخست، در پی پادشاهی خدا باشید» - آشنایی با مسیحیت
اگر مأموریتی که از جانب مسیح داریم این است که …