ashnaie.com
یاد بگیرید به نقشه خداوند برای زندگیتان اعتماد کنید. - آشنایی با مسیحیت
راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل …