arunshanbhag.com
Rām Navami: A Tribute to Rām
shri ramachandra charanau manasa smaraami shri ramachandra charanau vachasa gruNaami shri ramachandra charanau SHirasa namaami shri ramachandra charanau SHaranam prapadhyae On Rama’s feet I meditat…