arunn.me
அறிவியல் வாதம்
அதைப் புரிந்துகொள்ளமுடியாத உங்கள் இயலாமையே அறிவியலுக்கு எதிரான செம்மையான வாதமாகிவிடாது. [picture credit: Arunn, 2017 | Knots in a pillar of Melkot temple] * அறிவியல் சிந்தை என்பது பற்றி ஏற்கெனவே கற…