artistportfoliomagazine.blog
Photography by Armineh Hovanesian – Artist Portfolio Magazine
From the LA vs NYC segment.