artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Ogre Magi
Aggron Stonebreak – The Ogre Magi “Once is not enough!” – “Một thì chả đủ được!” “It’s just as high as we can count.” – “Đó là thứ cao nhất mà chúng ta có thể đếm đấy.” Thông tin: Tên thật: Aggron Stonebreak…