artifact.vn
Giới thiệu Hero Card: Bristleback
Rigwarl – The Bristleback “It was a barkeep that got me into this mess. Yeah, I think I’ll pay me a visit when this is done.” – “Là do thằng chủ quán bar làm tao vào cảnh khốn đốn này. Tao thề…