artiebagagli.wordpress.com
Anne-Louis Girodet-Trioson – The Entombment of Atala (1808)
via Tumblr: