artdone.wordpress.com
Rzeźby awangardy w Łodzi
por. video ‚Composing the Space. Sculptures in the Avant-garde’ exhibitionKomponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy / Composing the Space. Sculptures in the Avant-garde, widok wystawy / exhibition…