artdone.wordpress.com
Jeanne Mammen w całości – galeria
K. L. Haenchen, Jeanne Mammen w swojej pracowni w Berlinie / Jeanne Mammen in her studio in Berlin, ok. / ca. 1946-47 Jeanne Mammen. Die Beobachterin: Retrospektive 1910-1975 / Jeanne Mammen. The …