artaks.wordpress.com
Մարդիկ թարթում են աչքերը, քանի դեռ չեն հանդիպել…HONDA-ին:)
Մարդիկ թարթում են աչքերը` 15 անգամ 1 րոպեյում, 900 անգամ 1 ժամում, 15 000 անգամ 1 շաբաթում, 5.4 միլիոն անգամ 1 տարում, 449 միլիոն անգամ, ողջ կյանքի ընթացքում…. ՔԱՆԻ ԴԵՌ ՉԵՆ ՏԵՍԵԼ HONDA-ԻՆ: Գո…