artaks.wordpress.com
Թե ինչ եղավ հետո, երբ ստարշինեն ինձ կանչեց կապտյորկա…:)))
Մի օր գնացել էի բանակ ծառայելու….. Դե, ինստիտուտից հետո էր…գնացել էի ազգի համար պարտքս կատարեի ու գաի հասնեի իմ տնեցիքին…:))) Կյանքս դասավորվել էր……