artaks.wordpress.com
Թե ինչ եղավ հետո, երբ ամեն տարի Տիկոյի ծնունդին իջնում էինք ՎՎ…
Մեր ընկերների մոտ կար մի անխախտ սովորություն… Սաղ սկսվեց նրանից, որ ես ու Կարենը ջահել ժամանակ ՎՎ ստրիպտիզ բառում էինք աշխատում : Կարենը բառմենն էր, ես` DJ-ը: Հեդո հանկարծ մեձացանք (ստեղ է…