armeniaofmyheart.wordpress.com
Սբ. Արիստակես Ա Հայաստանի (+333) – Սեպտեմբերի 30 – St Aristakes
SAINTS OF MY HEART Սբ. Արիստակես Ա Հայաստանի (+333) Սեպտեմբերի 30 Սբ. Արիստակես Ա Հայաստանի (264-333 թթ.), ամենայն հայոց երկրորդ կաթողիկոս, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրտսեր որդին։ Ծնվել է Կեսարիայում…