aramravan.com
عدم تمرکز یا قفل شدن ذهن و راهکارهای تمرکز ذهن - آموزش پاکسازی ذهن و بازسازی ذهن
عدم تمرکز یا قفل شدن ذهن باعث می شود هیچ کاری را درست انجام ندهی. عدم تمرکز یکی از مشکلات دنیای مدرن است و تو می توانی عدم تمرکز را به تمرکز بالا برسانی