aramravan.com
استرس بورس - با استرس در بورس سود نمی کنی! - آموزش پاکسازی ذهن و بازسازی ذهن
استرس بورس تو را پیر می کند! اگر راه های کاهش استرس بورس را بلد نباشی پولت را از دست می دهی چون استرس بورس نمی گذارد درست تصمیم بگیری و اقدام کنی