anourmohammadi.wordpress.com
اختلال در سیر تفکر ایرانی : مفاهیم کلی
کلی گویی و باقی ماندن در سطح مفاهیم کلی یکی از مسائل اصلی ذهن ایرانی است . در ذهن ما مفاهیم کلی با یکدیگر در تقابل و تعامل می باشند . کمتر مبحثی را وارد شناخت مصداق و به اصطلاح آسیب شناسی آن می شوی…