annrungsinee.com
Where I Roam: Kyoto & Nara
ภาพวาดสีน้ำสถานที่ต่างๆของเมืองเกียวโตและนารา มีแต่วิวจ้ะ เพราะคนไม่สวยเท่าวิว วาดและระบายเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว เก็บมาเรื่อย…