annablake.com
Photo & Poem: Flight - Anna Blake
Just before...