annablake.com
Photo & Poem: Respite - Anna Blake
Caramel and blond...