anenet110.wordpress.com
אז איך קוראים לרצועית?
כשהתחלתי לכתוב על רצועית הגליל, כהרגלי – פתחתי ספרים, גם כדי למצוא את השם הלטיני. הפעם זה בלבל אותי מאד. באתר הפלורה של פרופ. דנין קוראים לרצועית Himantoglossum caprinum . בלקסיקון מפה לצ…