amarom.ir
آموزش فلش رام های PAC در SPD Flash Tool | آمارام | فایل فلش
پردازشگر های Spreadtrum فراوانی زیادی دارد. دستگاه هایی با این نوع پردازشگر رام های تک فایلی با پسوند PAC دارند که با برنامه SPD Flash Tool وحتی با اسم هایی نظیر ResearchDownload و یا UpgradeDonload فلش میشوند در واقع هر سه یک نوع فلشر هستند. این نوع پردازشگر ها معمولا از نوع جدول زیر هستند