allrite.at
To Kagoshima  - allrite@
One last train for tonight: The Sakura Shinkansen to Kagoshima-Chuo leaving from Shin-Tosu station.