alhadmahabal.wordpress.com
डोकेदुखी- ७ (शेवट)
डोकेदुखी- १ डोकेदुखी- २ डोकेदुखी- ३ डोकेदुखी- ४ डोकेदुखी- ५ डोकेदुखी- ६ — “एकशे अठ्ठावीस या आकड्याबद्दल तुझं काय मत आहे?” “एकशे अठ्ठावीस? या आकड्यावर माझं काय मत असाव…