alhadmahabal.wordpress.com
तू नसताना
एकटेपणाची गातो गाणी तू नसताना मोजत बसतो श्वास एकटे आलेगेले तू नसताना