algorithms.tutorialhorizon.com
Remove Duplicates from a string | Algorithms
Given a string, write an algorithm to remove the duplicate characters in that string. Example: Input: tutorialhorizon Output: tuorialhzn