alexanderbtodorov.com
Закон за фонд „Обществено осигуряване (1995-1999 г.)
ЗАКОН ЗА ФОНД „ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ“ (обн.,ДВ,бр.104 от 28 ноември 1995 г.; изм.,бр.55 и 123 от 1997 г., бр.59, 155 от 1998 г., бр.12 от 12 февруари 1999 г.) Глава първа Общи положени…