alexanderbtodorov.com
Кодекс за задължително обществено осигуряване (оригиналния вариант от 1999 г.)
КОДЕКС за задължително обществено осигуряване ДВ. бр. 110 от 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г. Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното об…