alexanderbtodorov.com
Правилник за прилагане на закона за пенсиите (1958-1999 г.)
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ (утв. с ПМС No 3 от 1958 г.;обн.,Изв., бр.5 от 1958 г.;изм. и доп., Изв., бр. 104 от 1958 г.,бр.65 от 1960 г.,бр.49,66 и 87 от 1961 г.; попр., бр.88 от …