alexanderbtodorov.com
Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В сила от 02.06.2006 г. Приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. …