alexanderbtodorov.com
Закон за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г. Глава първа. ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой…