alexanderbtodorov.com
Постановление № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
Постановление № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута В сила от 01.07.2012 г. Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВ…