alexanderbtodorov.com
Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставяне на заем между две физически лица
3_161/18.01.2011г. ЗДДФЛ, чл. 77; ЗДДФЛ, чл. 35, т.3; ЗДДФЛ, чл. 36; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 5; ЗКПО, чл. 16, ал.2, т. 3; Относно: Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставяне на заем меж…