alexanderbtodorov.com
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004г., последно изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Август…