alexanderbtodorov.com
Наредба за командировките в страната
Наредба за командировките в страната В сила от 01.01.1987 г. Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987 г., последно изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г. Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖ…