alexanderbtodorov.com
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г. Обн. ДВ. бр.102 от 3 Декември 1993г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. …