alexanderbtodorov.com
НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В сила от 01.07.2007 г. Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., последно изменение от ДВ. бр.67 от 21 Август…