alexanderbtodorov.com
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм…