alexanderbtodorov.com
Кодекс на труда
КОДЕКС НА ТРУДА В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., последна актуализация ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цел Чл. 1. (1) Този кодекс уреж…